۵۰۰ متر ۱۲۰ بنا جابان برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید

۵۰۰ متر ۱۲۰ بنا جابان

برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید

۵۰۰ متر ۱۲۰ متر بنا امکانات کامل
اب برق گاز
سند ۶ دانگ
شهرکی

120 متر مربع 2 تعداد اتاق ها 1 حمام
120 متر مربع 2 تعداد اتاق ها 1 حمام