دارای سند تک برگ و دو بر و محیط شهرکی و دیوار کشی سنگ